06 22 99 67 08
Sepetim (0) Toplam: 0,00
9786059010153
392260
Dürrü Meknun Kasidesi
Dürrü Meknun Kasidesi
6.90

İmam-ı Nesefî (Rahimehutldh) âit "Tuhfe" isimli eserde zikredildiği üzere; Şemsü'l eimme-i Hulvânî (RadıyallâhuAnh)dan şöyle nakledilmiştir:Vakıa (rüya)mda İbni Abbâs (Radıyallâhu Anhiimâ) buyurdu ki: Müctehidlerin sultanı. Rahman Te'âlâ'mn dostu Ebû Hanîfe Nu'man ibni Sâbit (İmâm-ı ve Acirc;zam) (Rahimehullâh) Resul-ü Ekrem ve Nebiyy-i Muhterem (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz Hazretleri'ni mübârek Ravza-ı Mutahhara'da bir kaside ile medh eylemiştir ki bu kasideye: "Dürr-ii meknûn (saklı inci) "ismi verilmiştir.

 Dürrü Meknun Kasidesi - Ahmet Mahmut Ünlü

Bu kasidenin bir takım fazilet ve havâssı vardır.

1.Her sabah akşam mukaddes Ravza'nın hizmetçileri olan melekler ve Kerûbiyân (Kürsi'yi tavaf eden melekler) bu kaside-i şerifeyi sabah, akşam kıraat ederler (okurlar).

2.Bu kasideyi okumaya devam edenlere âfetler, kaza ve belâlar vurmaz.

3.Düşmanlarını sevindirecek bir kötülükle karşılaşmazlar.

4.Mevt-i füc'e (âni ölüm)den emin olurlar.

5.Bulunduğu eve ocağa tâun (veba) gibi bulaşıcı hastalıklar girmez.

6.Okuyana ve bulunan yere sihir kâr etmez (büyü işlemez).

7.Müdâvimlerinin gönlü sevinç ve ferahla dolar.

8.Günahları mağfur olur (bağışlanır).

9.Her ne murad için yedi gün birbiri peşine müdâvemet olunsa (ara vermeden devam edilirse) murad hâsıl olur (istenen şey gerçekleşir).

İşte bu eser de yukarıda faziletleri zikredilen mübârek kasidenin beyitlerinin şerhidir

Allah-u Teâlâ’ya bî had hamd-ü sena, Habib’ine ve ve Acirc;l-i ashabına salevât-ı uzma ve teslîmat-ı ulyadan sonra; açıklamak istediğim husus:

 Dürrü Meknun Kasidesi - Ahmet Mahmut Ünlü

 

Bu fakir kardeşiniz, Rasûlullah (Sallallah-u Aleyhi ve Sellem)i hakkıyla tanımak bir yana sevmekten dahi aciz müflis bir aşıktır.
Hapis hayatımdan sonra kendi kendime, "Her sene Rasûlullah (Sallallah-u Aleyhi ve Sellem)in mevlid ayı olan Rebî’u’l-evvel’de Fahr-i kâinat (Sallallah-u Aleyhi ve Sellem) Efendimiz’in viladet-i şerifesi anısına, onunla ilgili, kısa da olsa bir eser hazırlayacağım" diye ahd etmiştim.
2002 Kasımında hapisten çıktıktan sonra 1424 (2003) sene-i hicriyyesinde "Şecere-i Nebeviyye", 1425 (2004) senesinde "Rasûlullah (s.a.v)i rüyada görmek" isimli risalelerimi te’lîfe muvaffak kılındığımdan dolayı Allah-u Teâlâ’ya hamd-ü senalar ederim.
Kavuştuğumuz 1426 (2005) Rebî’û’l-evvel ayında da bu niyetimi gerçekleştirmek üzere,
İmam-ı ve Acirc;zam (Radıyallahu Anh)a ait "el-Kasidetü’l-Meymûnetü’l-Mübareketü’n-Nu’maniyye", diğer bir rivayette, "ed-Dürrü’l-meknûn" isimli bu muhteşem risalenin tercemesini sizlere takdime muvaffak kılınışımdan dolayı Allah-u Teâlâ’ya o kadar hamd-ü senalar ederim ki bu şükür sayesinde hayatımın son senesine kadar bu niyetimi tahkike nail kılınayım! ve Acirc;min!
Bu sene vakit darlığından dolayı tercemeyle iktifa edip, geniş bir şerh ve izaha zaman bulamadım. Allah-u Teâlâ’dan niyazım, her beyti tafsilatlı bir şekilde şerhe en kısa zamanda muvaffak kılmasıdır.
Elliüç beyitten müteşekkil bu kaside evvelce bu fakirde mahtuta (yazma) olarak mevcuttu ki bu eser, 1306 sene-i hicriyyesinde, Muhammed Şevki Efendi’nin telâmîzinden olan Bakkal ve Acirc;rif nâmıyla maruf es-Seyyid el-Hac Ahmed el- ve Acirc;rif (Rahime-humullah) tarafından eşsiz bir hat sanatıyla kaleme alınmıştır.
Biz bu şâheseri, risalemizin, Arapçada baş taraf olan sağ başına aynen tabettik.
Daha sonra bu risaleyi, el-Hac İbrahim ibni Muhammed el-Yelevaci (Rahimehullah) tarafından, 1265 senesinde Halid ibni Zeyd Ebâ Eyyüb el-Ensarî (Radıye Anhü’l-Bârî)(Eyüp Sultan) civarındaki Yazılı medrese’sinde cem ve Osmanlıca mevzun nazımla terceme edilip 1279’da Mustafa Şükri tarafından tahrir ve el-Hac Halil tarafından tab edilen:
"el-Mecme’atü’l-Kübra mine’l-kasâidi’l-fuhra fî hakk-ı Nebiyyinâ Muhammedini’l-Büşra Aleyh-i Salâtüllahi ve selamühü’l uzma" isimli mübarek mecmua’nın 58- 65. sayfaları arasında bulunca, matbu bir eseri kaynak gösterebilme cihetinden sevincim bir kat daha müzdad oldu.
Allah-u Teâlâ, eserin sahibi İmam-ı ve Acirc;’zam Efendimizden ve onun devrinden günümüze değin cem, terceme, hat, istinsah ve tab suretleriyle bu esere hizmet edenlerden ve okuyanlardan razı olsun.
İthaf olunduğu Seyyidü’l-beşer Efendimiz (Sallallah-u Aleyhi ve Sellem) hürmetine, dünyada himmetini, ukbada şefaatini ihsan buyursun. ve Acirc;min! Yâ Mu’în!

Rabbimizden niyazımız, bu hizmetimizi rızasına uygun kılıp kabul buyurması ve Habîb- i Kibriya s.a.v' i bizden ve aşk ile okuyan herkesden hoşnut ve razı kılmasıdır.

 • Açıklama
  • İmam-ı Nesefî (Rahimehutldh) âit "Tuhfe" isimli eserde zikredildiği üzere; Şemsü'l eimme-i Hulvânî (RadıyallâhuAnh)dan şöyle nakledilmiştir:Vakıa (rüya)mda İbni Abbâs (Radıyallâhu Anhiimâ) buyurdu ki: Müctehidlerin sultanı. Rahman Te'âlâ'mn dostu Ebû Hanîfe Nu'man ibni Sâbit (İmâm-ı ve Acirc;zam) (Rahimehullâh) Resul-ü Ekrem ve Nebiyy-i Muhterem (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz Hazretleri'ni mübârek Ravza-ı Mutahhara'da bir kaside ile medh eylemiştir ki bu kasideye: "Dürr-ii meknûn (saklı inci) "ismi verilmiştir.

    Dürrü Meknun Kasidesi - Ahmet Mahmut Ünlü

   Bu kasidenin bir takım fazilet ve havâssı vardır.

   1.Her sabah akşam mukaddes Ravza'nın hizmetçileri olan melekler ve Kerûbiyân (Kürsi'yi tavaf eden melekler) bu kaside-i şerifeyi sabah, akşam kıraat ederler (okurlar).

   2.Bu kasideyi okumaya devam edenlere âfetler, kaza ve belâlar vurmaz.

   3.Düşmanlarını sevindirecek bir kötülükle karşılaşmazlar.

   4.Mevt-i füc'e (âni ölüm)den emin olurlar.

   5.Bulunduğu eve ocağa tâun (veba) gibi bulaşıcı hastalıklar girmez.

   6.Okuyana ve bulunan yere sihir kâr etmez (büyü işlemez).

   7.Müdâvimlerinin gönlü sevinç ve ferahla dolar.

   8.Günahları mağfur olur (bağışlanır).

   9.Her ne murad için yedi gün birbiri peşine müdâvemet olunsa (ara vermeden devam edilirse) murad hâsıl olur (istenen şey gerçekleşir).

   İşte bu eser de yukarıda faziletleri zikredilen mübârek kasidenin beyitlerinin şerhidir

   Allah-u Teâlâ’ya bî had hamd-ü sena, Habib’ine ve ve Acirc;l-i ashabına salevât-ı uzma ve teslîmat-ı ulyadan sonra; açıklamak istediğim husus:

    Dürrü Meknun Kasidesi - Ahmet Mahmut Ünlü

    

   Bu fakir kardeşiniz, Rasûlullah (Sallallah-u Aleyhi ve Sellem)i hakkıyla tanımak bir yana sevmekten dahi aciz müflis bir aşıktır.
   Hapis hayatımdan sonra kendi kendime, "Her sene Rasûlullah (Sallallah-u Aleyhi ve Sellem)in mevlid ayı olan Rebî’u’l-evvel’de Fahr-i kâinat (Sallallah-u Aleyhi ve Sellem) Efendimiz’in viladet-i şerifesi anısına, onunla ilgili, kısa da olsa bir eser hazırlayacağım" diye ahd etmiştim.
   2002 Kasımında hapisten çıktıktan sonra 1424 (2003) sene-i hicriyyesinde "Şecere-i Nebeviyye", 1425 (2004) senesinde "Rasûlullah (s.a.v)i rüyada görmek" isimli risalelerimi te’lîfe muvaffak kılındığımdan dolayı Allah-u Teâlâ’ya hamd-ü senalar ederim.
   Kavuştuğumuz 1426 (2005) Rebî’û’l-evvel ayında da bu niyetimi gerçekleştirmek üzere,
   İmam-ı ve Acirc;zam (Radıyallahu Anh)a ait "el-Kasidetü’l-Meymûnetü’l-Mübareketü’n-Nu’maniyye", diğer bir rivayette, "ed-Dürrü’l-meknûn" isimli bu muhteşem risalenin tercemesini sizlere takdime muvaffak kılınışımdan dolayı Allah-u Teâlâ’ya o kadar hamd-ü senalar ederim ki bu şükür sayesinde hayatımın son senesine kadar bu niyetimi tahkike nail kılınayım! ve Acirc;min!
   Bu sene vakit darlığından dolayı tercemeyle iktifa edip, geniş bir şerh ve izaha zaman bulamadım. Allah-u Teâlâ’dan niyazım, her beyti tafsilatlı bir şekilde şerhe en kısa zamanda muvaffak kılmasıdır.
   Elliüç beyitten müteşekkil bu kaside evvelce bu fakirde mahtuta (yazma) olarak mevcuttu ki bu eser, 1306 sene-i hicriyyesinde, Muhammed Şevki Efendi’nin telâmîzinden olan Bakkal ve Acirc;rif nâmıyla maruf es-Seyyid el-Hac Ahmed el- ve Acirc;rif (Rahime-humullah) tarafından eşsiz bir hat sanatıyla kaleme alınmıştır.
   Biz bu şâheseri, risalemizin, Arapçada baş taraf olan sağ başına aynen tabettik.
   Daha sonra bu risaleyi, el-Hac İbrahim ibni Muhammed el-Yelevaci (Rahimehullah) tarafından, 1265 senesinde Halid ibni Zeyd Ebâ Eyyüb el-Ensarî (Radıye Anhü’l-Bârî)(Eyüp Sultan) civarındaki Yazılı medrese’sinde cem ve Osmanlıca mevzun nazımla terceme edilip 1279’da Mustafa Şükri tarafından tahrir ve el-Hac Halil tarafından tab edilen:
   "el-Mecme’atü’l-Kübra mine’l-kasâidi’l-fuhra fî hakk-ı Nebiyyinâ Muhammedini’l-Büşra Aleyh-i Salâtüllahi ve selamühü’l uzma" isimli mübarek mecmua’nın 58- 65. sayfaları arasında bulunca, matbu bir eseri kaynak gösterebilme cihetinden sevincim bir kat daha müzdad oldu.
   Allah-u Teâlâ, eserin sahibi İmam-ı ve Acirc;’zam Efendimizden ve onun devrinden günümüze değin cem, terceme, hat, istinsah ve tab suretleriyle bu esere hizmet edenlerden ve okuyanlardan razı olsun.
   İthaf olunduğu Seyyidü’l-beşer Efendimiz (Sallallah-u Aleyhi ve Sellem) hürmetine, dünyada himmetini, ukbada şefaatini ihsan buyursun. ve Acirc;min! Yâ Mu’în!

   Rabbimizden niyazımız, bu hizmetimizi rızasına uygun kılıp kabul buyurması ve Habîb- i Kibriya s.a.v' i bizden ve aşk ile okuyan herkesden hoşnut ve razı kılmasıdır.

   Stok Kodu
   :
   9786059010153
   Boyut
   :
   13,50 x 20,00 cm
   Sayfa Sayısı
   :
   197
   Basım Yeri
   :
   istanbul
   Basım Tarihi
   :
   2022
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat
" />